• Produkuj? w?z? pszczel? wytworzon? w 100% z wosku pszczelego.
  • Wykonuj? w?z? w wymiarach typowych i nietypowych wed?ug z?o?onych zamówie?.
  • Produkcja odbywa si? na w pe?ni zautomatyzowanej maszynie.
  • Ka?da partia wyprodukowanej w?zy badana jest przez Zak?ad Badania Chorób Owadów U?ytkowych Instytutu Weterynarii.
  • Skupuj? wosk pszczeli.
  • Skupuj? susz.
2012 strony internetowe SEBDAN.PL